Handelsbetingelser for Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense
Havnegade 3
5000 Odense C
Email: kontakt@odensemoske.dk
CVR: 35180990

Generelt

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på odensemoske.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man bruge det, på forsiden, angivede link
eller kontakte Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense via kontakt@odensemoske.dk

Betaling

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense modtager online betalinger med Mobilepay Online.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail kontakt@odensemoske.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense
Havnegade 3

TLF: +45 53387753

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense er: Arish Ahmad

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@odensemoske.dk.

Cookies
På odensemoske.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på odensemoske.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:
http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt@odensemoske.dk

På engelsk: 

Terms and Conditions for Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense
Havnegade 3
5000
Phone: +45 53387753
VAT: 35180990

Generelt

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense sells a subscription service on the site, odensemoske.dk. The terms and conditions are effective between the individual user and Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense.

These terms and conditions for usage are effective for agreements between Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense and a physical person (from here on after “The User”) regarding this service. Only individuals who are above the age of 18 and reside in Denmark, are able to enter into agreements with Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense regarding this service.

These Terms and Conditions constitute a collective agreement, which is valid between The User and Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense.

To access the Service, The User is required to read and accept the Terms and Conditions.

Extend of Service

The User is granted access to the Service on Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense’s website upon ordering a subscription.

Access the Service

The User is required to register a user account in oder to access the service.

Registration and User Access

The User is responsible for ensuring, that the information provided is accurate at the time of registration. Upon registration, The User may only provide information regarding their own payment and credit cards.

When registering, The User is required to enter a user name and a password (hereafter “Login Information”). The Users Login Information is personal and may not be used by others unless otherwise stated on the product.

The User is required to keep the Login Information in a safe place so that others cannot gain unauthorized access to them. The User is responsible for all use of his or hers user account.

If The User suspects illegal use of The User Login Information, The User must immediately notify Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense and also change the password of the account.

Fees and Payment methods

Fees for using the Service must be paid according to the existing price list, which is available on the website.

The subscription is prepaid before every month.

The User is required to pay for the subscription through the means of payment methods offered by
Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense on the website. The User commits to sign the necessary documents and to have sufficient funds available for payment through the chosen payment method at each payment date.

Adjustments and Changes

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense reserves the right to change the fees and other Terms of the Service. The change must be notified to The User no later than thirty (30) days before the change takes effect. In the event of such changes, The User is entitled to terminate the subscription with effect from the date on which the change takes effect. If The User does not terminate the subscription before the change takes effect, it must be considered acceptance of the change. Changes that are obviously beneficial to The User apply immediately without the right of cancellation of the User.

Termination of Subscription

Termination of the Service may be effected by the end of the payment period of one month from the latest payment. To terminate the agreement, use the link provided on the front page, or contact Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense through kontakt@odensemoske.dk

Payment

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense accepts online payments with the following credit cards Mobilepay Online.
Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is created unless otherwise agreed or stated on your order.

All prices on the website include VAT.
The website uses the following currencies for pricing:
Denmark – Kroner (DKK)

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties.

If you regret your purchase (Withdrawal)

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense offers a 14 days full refund on goods purchased on the website unless otherwise agreed or stated in your order.

The 14 day period starts on the day the order is delivered.

Any return costs you incur yourself.

The request for cancellation must be notified to us no later than 14 after the delivery, and be with us no later than 14 days after we are informed of your use of the right of cancellation/withdrawal.

If you wish to make use of your right to withdraw the purchase, you must send us an e-mail om kontakt@odensemoske.dk. In your message, clearly make us aware, that you want to use your right of withdrawal.

Warranty

There is a 2 year warranty on products according to the Danish Sales Law. The warranty applies to all errors in software, material and fabrication.

Complaints regarding errors and defects must be reported to Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense in a reasonable time after the goods have been received. We consider af maximum of months as a reasonable time, unless otherwise agreed. We will refund reasonable shipping costs.

The complaint waives right to warranty if the items are handled improperly or unusually.

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense covers return costs to a reasonable extent.

When returning, please contact us at:

Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense
Havnegade 3

Phone: +45 53387753

Warranty complaints will not be accepted if they are sent by cash-on-delivery system.

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.

In order for you to enter into an agreement with Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense, we need the following information:

 . Name
 . Address
 . Phone number
 . Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.

The personal information is registered with Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense, and stored for up to five years, after which the information is deleted.

When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.

The director and employees for Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense have access to the information recorded about you.

The data manager in Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense is: Arish Ahmad.

We do not store and transmit customer information encrypted.

As registered with Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact kontakt@odensemoske.dk .

Cookies

On odensemoske.dk, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.

You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy.

Log Statistics

We use log statistics at odensemoske.dk,
which means, we have a statistics system, that gathers information, that can supply us with a statistical indication of, how many visitors the site has, where they are from, and on which landing page they leave the site and more.

The Log statistic is only used with the purpose to improve Pakistan Islamic Welfare Society – den pakistanske moské i Odense’s website.

Consumer Protection

Learn more about your consumer protection when paying online with PensoPay’s payment service solution:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Right to complain

In case you wish to complain about goods purchased from us, please contact our Customer Service.

You can submit a complaint about goods purchased from us to the Danish Dispute Resolution Institute, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Denmark. You can submit a claim online through Klageportalen for Nævnenes Hus.

It is prerequisite for making a complaint that the product or service you want to complain about cost at least DKK 1,100 and a maximum of DKK 100,000. For complaints about clothes and shoes, the price must be at least DKK 720. The amount limits can be changes. You must pay a fee to have the complaint processed.

You may also use the European Commission online complaints register when submitting your complaint. This is particularly relevant if you are a consumer residing in another EU country. You may submit the complaint by using the following link:
http://ec-europa.eu/odr
When submitting the complaint, you must state our email address kontakt@odensemoske.dk.

© 2023 odensemoske | Lavet af Vitalmedia | Handelsbetingelser